SENTÈNCIA DEL TS SOBRE EL DECRET DE PLANTILLES

El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació presentat per la Generalitat contra la sentència del TSJC sobre el Decret de Plantilles. ACESC, juntament amb el sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps), ha obtingut una nova victòria judicial contra l’arbitrarietat del Departament d’Educació.

Ara fa dos anys, el TSJC va estimar parcialment un recurs presentat tant per ACESC com per Professors de Secundària i va anul·lar una sèrie de preceptes del Decret 39/2014, conegut com el “Decret de Plantilles”, entre d’altres, els que es referien a la remoció del lloc de treball de funcionaris per avaluació negativa i al caràcter eliminatori de les entrevistes en els concursos específics.

La Generalitat va interposar recurs de cassació davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem demanant que fixés doctrina legal. Val a dir, que aquest recurs és absolutament excepcional, que sovint no s’admet a tràmit i que sempre s’ha d’acreditar que allò que es demana té interès de cassació. En aquest cas, atesa la importància i l’abast de la sentència, el Suprem va considerar que hi concorria aquest interès, i el va admetre a tràmit.

L’Associació de Catedràtics i el Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) van presentar un escrit conjunt al Tribunal Suprem per argumentar jurídicament les al·legacions que fonamentaven la nostra reclamació.

Finalment el Tribunal Suprem ens ha donat la raó, és a dir, desestima el recurs de cassació presentat per la Generalitat i confirma íntegrament la sentència del TSJC sobre el Decret de Plantilles.

Així, acorda el següent:

1) No es permet regular la remoció del lloc de treball per avaluació negativa en l’àmbit docent fins que no s’hagi aprovat una Llei de Funció Pública que desenvolupi les previsions de l’EBEP. Ara bé, caldrà veure com afecta a l’aplicació d’aquesta sentència del TS a la Disposició addicional quadragèsima vuitena de la LOMLOE que fa esment a la remoció per avaluació negativa dels funcionaris.

2) L’entrevista no pot ser eliminatòria. Atempta contra el principi de mèrit i capacitat exigir una puntuació mínima en la segona i darrera fase d’un procediment selectiu mitjançant una entrevista o un altre procediment per valorar un projecte estratègic sobre el lloc de treball o sobre aptituds, coneixements, habilitats relacionades amb aquest lloc.

És a dir, tal i com sempre hem defensat, no es pot deixar fora d’un procediment un participant que tingui més mèrits i capacitats mitjançant una entrevista eliminatòria que és clarament subjectiva i menys transparent.

Aquest pronunciament valida l’anul·lació que el TSJC va fer del Decret de Plantilles i per tant, anul·la les convocatòries dels concursos específics del Departament en aquest aspecte particular de l’entrevista. Però la sentència transcendeix, si més no com a referent, a tot l’àmbit de la funció pública i de l’administració de l’Estat. Pot tenir incidència sobre milers de empleats públics de l’administració local, autonòmica i estatal que participin en processos en els quals es vulgui descartar determinats participants a través d’una entrevista, tot i acreditar més mèrits.

Los comentarios están cerrados.