Què és ACESC?

ASSOCIACIÓ DE CATEDRÀTICS D’ENSENYAMENTS SECUNDARIS DE CATALUNYA (ACESC)
  QUÈ ÈS ACESC

L’Associació de Catedràtics d’Ensenyaments Secundaris de Catalunya, (ACESC) és una entitat professional i independent, amb personalitat jurídica pròpia. El seu àmbit d’actuació és la comunitat autònoma de Catalunya. Per tal de poder participar en la política educativa estatal, ACESC està federada amb l’Asociación Nacional de Catedráticos de Institutos de Enseñanza Secundaria, (ANCABA). A més, des d’ACESC s’ha promogut la creació de la Fundació Episteme.

Poden pertànyer a ACESC els catedràtics d’Ensenyament Secundari, els catedràtics d’Escoles Oficials d’idiomes i les catedràtics d’Arts Plàstiques i  Diseny..

L’Associació té com a objectius:

 • Defensar els interessos legítims dels Catedràtics en el conjunt del sistema educatiu.
 • Promocionar i dignificar la figura del Catedràtic davant l’Administració i la societat en general
 • Impulsar el perfeccionament científic, pedagògic i didàctic dels associats.
 • Intervenir en els debats públics de política educativa per fer sentir la veu dels seus associats.
 • Oferir als seus associats serveis i activitats professionals.

  Els òrgans directius de l’Associació són:

 • L’Assemblea General, que es reuneix anualment i hi participen tots els associats
 • La Junta Directiva, elegida per l’Assemblea General de 13 de febrer de 2024 per un període de quatre anys, és la següent:
 • President honorari:  Felip de Vicente  Algueró 
 • President: Josep Otón Catalán
 • Vicepresident: Jaume Pinyol i Balasch
 • Vicepresident:  Albert Botta i Matas
 • Secretari: Josep Maria Sánchez Carratalà
 • Vocal:  Cinta Espuny Domingo
 • Vocal: Mercè Espiell Jovaní
 • Vocal: Montserrat Lladó Cribillers
 • Assessor FP: Jordi Osúa Quintana

La seu social de l’Associació és a:

Carrer Pelai, 12, 7è Porta E
08001 Barcelona
Tel  933026560

Per contactar escriure a la següent adreça de correu electrònic: secretaria@acesc.net
En aquesta seu la junta directiva atén els afiliats a hores prèviament convingudes.  Si vols afiliar-te a ACESC, imprimeix la butlleta adjunta i tramet-nos-la per correu, fax o e-mail.

L’Associació compta amb un consell de direcció format per 15 persones que assessora a la junta directiva.

Què oferim

 ACESC ofereix als seus associats i associades els següents serveis:

       INFORMACIÓ CONSTANT 

L’Associació tramet de manera contínua, via e-mail, informació de totes les novetats legislatives, administratives, acadèmiques o econòmiques que puguin interessar i, si cal, amb comentaris i aclariments. Informa així mateix de les gestions realitzades davant les Administracions o entitats polítiques, sindicals o educatives.

       PÀGINA WEB PRÒPIA ACTUALITZADA

L’Associació té una pàgina web pròpia (www.acesc.net), actualitzada diàriament i molt consultada, amb les notícies, opinions i normatives que afecten especialment els catedràtics i amb una zona restringida d’ús exclusiu dels afiliats/des.

       DOSSIERS ESPECÍFICS 

Quan el tema ho requereix, es tramet un informe o dossier amb un estudi detallat. Per exemple, sobre un decret o novetat legislativa o sobre algun aspecte del sistema educatiu. Un exemple d’informe o dossier és el que s’adjunta, sobre la normativa legal que afecta els catedràtics.

       SERVEI D’ASSESSORAMENT PERSONAL

 Un equip d’experts, amb experiència en la direcció i inspecció, respon via correu electrònic, telèfon o presencialment a la seu del Carrer Pelai 12, 7è E, de Barcelona, les consultes que poden fer-ne els afiliats. Segur que tindràs dubtes sobre els caps de departament, la reducció pel càrrec, la jubilació, la prioritat en les dedicacions, etc. ACESC hi és sempre al teu costat.

      ASSESSORIA JURÍDICA

 Per accedir a l’assessoria jurídica cal abans fer la consulta general i, segons els casos, es derivarà a l’assessoria jurídica. Els afiliats poden fer-hi quantes consultes jurídiques vulguin, sense límit. Les consultes i reclamacions o recursos en primera instància són gratuïts. 

       REVISTA CATHEDRA

Els afiliats poden publicar  els seus articles en en la revista “Catedra Nova”, que edita la federació estatal.

       ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

L’Associació té signats convenis de col·laboració amb el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències i amb la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramón Llull per tal d’organitzar conjuntament activitats de formació permanent. Els nostres afiliats gaudeixen de condicions preferents en preu i terminis a l’hora de la matrícula i també poden participar com a formadors.

 

Com afiliar-se

Clicar aquí, omplir el formulari emergent i enviar-lo

Per telèfon: si no hi som, deixa el teu nom i número de telèfon al nostre contestador (93 302 65 60) i et trucarem perquè ens donis les teves dades.

La quota anual d’afiliació és de 46€/any . Aquesta quantitat és desgravable.

La nostra força, a l’hora de negociar amb l’Administració o de tractar amb les diferents entitats, són els nostres afiliats. D’aquesta manera, no depenem de ningú. De fet, ACESC no rep ni demana cap subvenció de cap Administració o entitat.

 

.ELS CATEDRÀTICS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

Els Catedràtics d’Ensenyament Secundari, també coneguts com Catedràtics d’Institut, formen un dels col·lectius més antics i prestigiosos de l’ensenyament públic espanyol.

L’any 1847 el pla d’estudis de Nicomedes Pastor Díaz va segregar els estudis de Batxillerat de les Universitats, creant els Instituts d’ensenyament mitjà o secundari, autoritzats a atorgar el títol de Batxiller. La Llei d’Educació de Claudio Moyano (1857) independitzava definitivament els instituts de les Universitats. Juntament es va crear el cos de Catedràtics d’Institut, el més important dels funcionaris docents després dels Catedràtics de Universitat.

El cos de Catedràtics d’Institut -que ha variat la seva denominació al llarg dels prop de 150 anys d’existència- va ser integrat en el cos de Professors d’Ensenyament Secundari per la Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), tot mantenint els Catedràtics com una categoria professional dins l’esmentat cos. La LOCE ha reinstaurat el cos de Catedràtics d’Ensenyament Secundari, el cos de Catedràtics d’Escoles Oficials d’Idiomes i el cos de Catedràtics d’Arts Plàstiques i  Diseny.

ESTATUT JURÍDIC DEL CATEDRÀTIC

La disposició addicional vuitena de la LOE està dedicada al cos de catedràtics. La reforma de la LOMLOE ha mantingut el redactat. El text diu textualment:

1. Los funcionarios de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, de música y artes escénicas, de escuelas oficiales de idiomas y de artes plásticas y diseño realizarán las funciones que se les encomiendan en la presente Ley y las que reglamentariamente se determinen.

2. Con carácter preferente se atribuyen a los funcionarios de los cuerpos citados en el apartado anterior, las siguientes funciones:

a) La dirección de proyectos de innovación e investigación didáctica de la propia especialidad que se realicen en el centro.

b) El ejercicio de la jefatura de los departamentos de coordinación didáctica, así como, en su caso, del departamento de orientación.

c) La dirección de la formación en prácticas de los profesores de nuevo ingreso que se incorporen al departamento.

d) La coordinación de los programas de formación continua del profesorado que se desarrollen dentro del departamento.

e) La presidencia de los tribunales de acceso y en su caso ingreso a los respectivos cuerpos de catedráticos.

En el momento de hacerse efectiva la integración en los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, de catedráticos de escuelas oficiales de idiomas y de catedráticos de artes plásticas y diseño, los funcionarios de los respectivos cuerpos con la condición de catedrático se incorporarán con la antigüedad que tuvieran en dicha condición y se les respetarán los derechos de que vinieran disfrutando en el momento de hacerse efectiva la integración, incluidos los derechos económicos reconocidos a los funcionarios provenientes del cuerpo de catedráticos numerarios de bachillerato.

La integración en los distintos cuerpos de catedráticos se hará efectiva en los mismos puestos que tuvieran asignados en el momento de la misma