TS: RECURS PEL DECRET D’ESPECIALITATS

L’Associació de Catedràtics d’Ensenyaments Secundaris de Catalunya (ACESC), de forma conjunta amb la Fundació Episteme, el sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) i l’Associació OCRE (Observatori Crític de la Realitat Educativa), ha presentat un recurs davant del Tribunal Suprem pel nou «Decret d’Especialitats».

Les quatre organitzacions esmentades han impugnat davant del Tribunal Suprem l’article 2.5 del Real Decreto 286/2023, de 18 de abril, por el que se regula la asignación de materias en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato a las especialidades de distintos cuerpos de funcionarios docentes, conegut entre els docents com a “decret d’especialitats”.

Los ámbitos resultantes de la agrupación de materias en los tres primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y los propios de los programas de diversificación curricular, así como los de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria dentro de la oferta específica para personas adultas, serán impartidos por personal funcionario de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria y de profesores de enseñanza secundaria de alguna de las especialidades que tengan atribución docente para impartir cualquiera de las materias que se integran en dichos ámbitos

Segons aquest article, es pot obligar el professorat d’una determinada especialitat a impartir els continguts d’altres matèries que formen part de l’àmbit sense exigir cap requisit de titulació o qualificació. Altrament dit, l’article 2.5 del RD 286/2023 converteix els professors especialistes de secundària, inclosos els catedràtics, en docents generalistes d’àmbits.

L’article 2.5 representa un atac molt greu contra el principi d’especialitat, contra la professionalitat dels docents i va en detriment de la qualitat educativa. A més a més, atès que la decisió d’implantar àmbits és potestativa de cada centre, el dret a una educació de qualitat no està garantit en condicions d’igualtat per a tots els estudiants.

Los comentarios están cerrados.