Novetats en els documents per a l’organització i la gestió de centres (2018-19)

Principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2018-2019

 • Documents de gestió del centre

Es fa constar l’obligatorietat de publicar a la pàgina web dels centres públics els diferents documents de gestió del centre.

 • El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic

S’enllaça amb el document “El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. L’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context educatiu multilingüe i multicultural”.

 • Innovació pedagògica

Es concreta la informació a partir del document “Marc de la innovació pedagògica a Catalunya”.

 • Cicles de formació professional. Curs per a l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior

Es desenvolupa l’acció tutorial i l’orientació acadèmica, i es detalla l’informe personal d’orientació professional.

 • Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària

Es fa constar el desplegament del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

 • Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO

S’aprofundeix en el desplegament del currículum competencial en cada àmbit i es formula un nou pas per a l’assoliment de les competències per part dels alumnes.

 • Ensenyaments de música de grau professional

Es permet que es presentin a la prova d’accés als ensenyaments artístics superiors de música, en casos excepcionals, alumnes majors de 16 anys que estiguin cursant o hagin superat la prova d’accés a sisè curs de grau professional.

 • Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació

Es crea un apartat específic per als instituts escola, es detalla que cal un nomenament explícit del coordinador o coordinadora de prevenció de riscos laborals i s’estableix una nova assignació horària per a aquests òrgans unipersonals.

 • Personal docent

Nova redacció explicativa dels mestres especialistes en el suport a la inclusió, dels professors de l’especialitat d’orientació educativa i dels mestres de pedagogia terapèutica i dels professors de suport intensiu per a l’escolarització inclusiva.

 • Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER

S’especifica que correspon a la direcció de la ZER assignar a cada escola el nombre de llocs de treball i l’especialitat docent, i es concreten les comissions de seguiment en la implementació del pla experimental del primer cicle d’educació infantil a l’escola rural.

 • Actuacions del centre en diversos supòsits

S’exposen les funcions de l’equip d’assessorament tècnic civil en l’àmbit de família i s’enllaça amb el “Protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alumnat transgènere en els centres educatius”.

 • Formació del personal dels centres educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques

S’afegeix un nou apartat explicatiu de la formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques.

 • Protecció de dades personals, ús d’imatges, propietat intel·lectual i Internet

S’ha adequat el document al nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

 

Los comentarios están cerrados.