Elements bàsics de la formació del professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball específics

RESOLUCIÓ ENS/1764/2017, de 17 de juliol, per la qual es dona publicitat dels elements bàsics de la formació del professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball específics dels centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament.

En desenvolupament del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, es va dictar la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

Aquesta Resolució defineix nou perfils professionals diferents: Lingüístic en llengua estrangera – Metodologia AICLE; Competència digital docent; Atenció a la diversitat de l’alumnat; Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial o d’ensenyaments de règim especial; Lectura i biblioteca escolar; Immersió i suport lingüístic; Educació visual i plàstica; Docència de dues especialitats docents a l’ESO i Metodologies amb enfocament globalitzat.

En la definició de tots els perfils, a excepció del de Docència de dues especialitats docents a l’ESO, s’estableix el requisit d’una determinada formació, com una de les formes d’acreditar la capacitació professional requerida per ocupar aquests llocs de treball específics.

Text de la resolució

Los comentarios están cerrados.