RESOLUCIÓ sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent. (No inclou reducció de jornada als majors de 55 anys)

Procediment per a la tramitació de les següents reduccions de jornada:

per cura d’un fill o filla menor de sis anys,

per cura d’un fill o filla menor de dotze anys,

per cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda,

per tenir a càrrec un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeixi ésser autònom o que requereixi dedicació o atenció especial,

per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènere.

RESOLUCIÓ ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

Los comentarios están cerrados.